Vlákna stvoření (16. pokračování)

07.06.2015 10:54

Existuje tedy část, která se přirozeně rozkládá Květem života a popisuje podstatu lidské bytosti. Naši předci ji popisovaly skrze živly a tak vznikla ona část esoterické vědy, která se stala později základem například Tarotu. Ve starých knihách tak najdeme popis, který dělí jednotlivé úrovně na vzduch, vodu, oheň a zemi. Tyto části pak představují vědomí, emoce, mysl a symbol. Tyto části jsou pak duše, duch boží, duch z ducha a vlastnost (schopnost). Před našima očima se otevírá podivuhodný svět, který popisuje jedinečnost onoho systému, který jak se zdá nemá žádné hranice. Proto není vůbec žádnou nadsázkou tvrdit, že mysl je vševědoucí. Docela chápu, že vás podobná informace zaráží, protože do vás po dlouhá léta někdo hustil, že základem myšlení je vzdělání, tedy systém výuky, který nám nabízí současné školství. Pravdou však je, že pokud tímto vzdělávacím labyrintem projdete, vaše schopnost myslet skončí na nule. Oněch příčin, které vyvolají destrukci vašich schopností je několik a každá dostatečně silná na to, aby každému rozmetala na prach onu dokonalost, na které je systém postaven. Každý člověk, který prošel vzdělávacím systémem, má právo požadovat odškodné za ztrátu schopnosti myslet.

Pro představu jak lidský mozek pracuje si uvedeme příklad. Maloval jsem symbol pro vlákna stvoření a to za použití posvátné geometrie. Její pravidla jsou daná a tak představuje celkem dobrý nástroj na popis většiny skutečností, pokud víte jak tento princip používat. Když byl nákres hotov, uvědomil jsem si, že symbol lze vytvořit pouze do určité úrovně, za kterou už pravidla onoho principu porušuje. To znamená, že v něm je přítomen paradox a tento paradox se nutně musí promítat do celého universa. Výsledkem je následující poznání. Universum nevzniklo explozí, ale implozí, tedy zhroucením nuly dovnitř. V podstatě to znamená, že vesmír se nachází nikoliv na straně plus od nuly, ale na straně mínus. To způsobuje, že se vše v rámci universa má tendenci nikoliv rozpínat, ale shlukovat. A to je důvod proč vznikají soustředěné formy. Proč vzniká gravitace, odstředivá síla a další skutečnosti. Jsou dány právě onou zápornou hodnotou. Další a stejně důležitou skutečností je, že se věci rozkládají směrem k nule a nikoliv směrem od ní. Tedy ve směru dovnitř. Čím více se díváme dovnitř, tím větší počet částí nacházíme. Celé toto poznání se zrodilo během deseti minut a stačí k němu několik kružnic a čar. Věda a školství vám bude tvrdit, že nic podobného bez vzdělání nedokážete a já zase tvrdím, že to dokážete pouze, pokud se vzdělání vyhnete. Přirozeně tomu současnému.

K pochopení musíme znát několik základních faktů a systému jakým mozek pracuje. Neexistuje totiž pouze posvátná geometrie, ale též posvátný, chcete-li universální jazyk, který je na posvátné geometrii postaven. Znamená to, že v uspořádání slov nese současně princip utváření reality. Náš slovanský jazyk, byl na těchto základech zbudován a to podstatné pro něj je, naprosto přesně vědět nikoliv jak se slovo píše, ale co přesně znamená. I tady si můžeme uvést příklad. Velmi často se v tomto povídání používá slovo vlastnost. Základem tohoto slova je vlastní, což znamená cosi, co k určité skutečnosti náleží. Může to být cosi, co určitá skutečnost získává v rámci samotného principu utváření, nebo cosi, co díky vlivu prostředí získává nebo přebírá. Odtud se pak rodí slovo vlastnit, tedy převzít cosi, co rozšiřuje mé schopnosti a možnosti. Neznamená to mít cosi, protože to nezahrnuje nic, co nám není k užitku. Není to tedy o hromadění čehosi, ale o účelném využívání. Ze stejného základu se pak rodí slovo vlast a další. Slovo vlastnost tak popisuje zcela konkrétní princip, který je mnohem důležitější než způsob, jakým jej píšeme. Protože i když slovo nahradíme symbolem, bude obsahovat tentýž popis. A to je to, co by škola měla učit, protože na tomto základu se rodí schopnost myslet.

Další neméně důležitou skutečností, je princip myšlení, který ve fyzickém světě vzniká součinností pravé a levé hemisféry. V duchovním je to princip postavený na živlu vody a ohně. Už jste určitě slyšeli rčení: chceš-li nasytit hladového, nedávej mu jídlo, ale lopatu. Tedy dej mu nástroj s jehož pomocí se dokáže sám nasytit. Pro naše myšlení jsou tímto nástrojem otázky. Základem veškerého poznání je správně se zeptat. To samo znamená, že naše levá hemisféra, by neměla být skladištěm vědění, ale dokonale propracovanou soustavou otázek. Naše mysl nepotřebuje nic vědět, protože jakoukoliv odpověď si dokáže odvodit z otázky. Právě na tom je princip pravé a levé hemisféry postaven. Pravá hemisféra vychází z původní jednoty o které říkáme, že je zdrojem veškeré skutečnosti ve vesmíru. Aby se tato skutečnost uskutečnila, musíme znát princip jakým se utváří a ten je potřeba vložit do jazyka, kterým mluvíme. Pokud se nám to povede a vytvoříme dostatečně propracovaný systém otázek, dokáže levá hemisféra v pravé postupně konkretizovat jakoukoliv odpověď, tedy skutečnost, kterou je možné také stvořit. Škola nás nemá učit vědět, ale zvědět, což znamená zvídavosti, zvědavosti.

Když vstoupíte na duchovní cestu pod vedením Stvořitele, tohle bude základ veškeré vaší nauky. Protože se vám nebude dostávat odpovědí, ale návod jak k nim dospět. Čím více jste zvídaví, čím více otázek kladete, tím je systém propracovanější a sám začne vyřazovat chyby. Proto, když se mě někdo ptá co vím, tak mohu s klidem odpovědět nic, ale v okamžiku, kdy začnu přemýšlet, všechny odpovědi se tvoří souběžně s rodícími se otázkami. Neexistuje hranice, kterou by bylo toto myšlení omezeno. Bohužel, v současném světě si napřed musíte vybojovat bitvu poznání, která vás k tomuto principu dovede a zbaví vás dogmat, která se v průběhu staletí mnohdy účelově utvářela. Nešlo o to, učinit lidstvo moudrým, ale naučeným. Tedy poslouchat na povely. To je princip současné vědy i školství. Když řeknu zaštěkej, tak zaštěkáš, jinak dostaneš pětku a uděláme z tebe odpad. Přesto jak se ukazuje, je tato věda naprosto nevědoucí.

 

zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121913868139866&id=100009637597163