Obracajú sa na mňa ľudia s prosbou o radu, ako postupovať v prípade povinného očkovania detí.

Poradil som sa s právnikmi a vypracoval som nasledujúcu analýzu súčastnej právnej úpravy, ktorá sa zaoberá touto problematikou.

 

 

Praktický príklad :

V zdravotníckom zariadení mi ako zákonnému zástupcovi môjho dieťeťa dajú podpísať informovaný súhlas s očkovaním.

  1. Dôkladne sa oboznámim s presným zložením látky, ktorú plánujú podať môjmu dieťaťu
  2. Dôkladne sa oboznámim s tým ako je preukázané, že každá jednotlivá zložka môjmu dieťaťu neublíži
  3. Dôkladne sa oboznámim s kontraindikáciami uvedenými v príbalovom letáku.
  4. Dôkladne sa oboznámim s tým ako je dokázané, že každá jednotlivá kontraindikácia uvedená v príbalovom letáku sa u môjho dieťaťa nevyskytuje, ani sa vyskytnúť nemôže.
  5. Dôkladne sa oboznámim s možnými nežiadúcimi účinkami látky, ktorú plánujú podať môjmu dieťaťu.

Po dôkladnom oboznámení sa s vyššie uvedenými skutočnosťami (najmä s ohľadom na oprávnené záujmy zastupovanej osoby – môjho dieťaťa) posúdim, či udelením súhlasu nevystavím moje dieťa neprimeranému riziku poškodenia zdravia.

 

Legislatíva :

 

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, v znení Dodatkového protokolu zo dňa 25.01.2005 (publikované pod číslom 40/2000 Z.z. a 494/2007 Z.z.), ktorý je v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonom. Definícia informovaného súhlasu je stanovená v § 6 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej ako zákona o ZS) nasledovne : preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona.

V čl. 5 ods. 2 Dohovoru o biomedicíne sa uvádza : „pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek zrušiť.“  V nadväznosti na medzinárodnú právnu úpravu § 6 ods.1 zákona o ZS uvádza minimálny rozsah poučenia. Zdravotnícky pracovník je povinný informovať pacienta o : účele, povahe, následkoch a rizikách, možnostiach voľby, ako aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Ďalej by zdravotnícky pracovník mal informovať pacienta o všetkých alternatívach liečby aj tých, ktoré sú k dispozícii mimo hranice nášho štátneho územia.

Praktické riziká udelenia informovaného súhlasu pre zákonného zástupcu maloletého :

Zákonný zástupca je v zmysle platnej legislatívy povinný konať v záujme osoby ktorú zastupuje

  1. Ak zákonný zástupca zistí že príbalová informácia k lieku obsahuje kontraindikáciu ktorá sa u zastupovanej osoby vyskytuje, alebo jej výskyt nie je hodnoverne vylúčený, nemôže udeliť informovaný súhlas.
  2. Ak zákonný zástupca zistí že príbalová informácia k lieku obsahuje možné nežiadúce účinky, ktoré by mohli v prípade ich výskytu u zastupovanej osoby výrazne poškodiť jej zdravotný stav, alebo kvalitu života, nemôže udeliť informovaný súhlas.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákonný zástupca v záujme osoby ktorú zastupuje, ale aj vo vlastnom záujme, musí s udelením informovaného súhlasu postupovať obozretne a opatrne, aby nepoškodil oprávnený záujem zastupovanej osoby a tým sám seba nevystavil riziku trestného stíhania vyplývajúcim z udelenia informovaného súhlasu.

Podľa vyššie uvedenej legislatívy nie je možné zákonného zástupcu žiadnym spôsobom nútiť k podpisu poskytnutia informovaného súhlasu. Rovnako nemožno zákonného zástupcu nútiť, aby podpísal odmietnutie lekárskej starostlivosti v prípade, že nepodpísal informovaný súhlas.

Vzniká situácia, kde legislatíva SR ukladá sankcie pri odmietnutí istých zdravotných úkonov, zároveň však neukladá žiadne sankcie za neudelenie informovaného súhlasu s týmito úkonmi.

Ak napriek tomu že u pacienta je prítomná kontraindikácia podania nejakej látky uvedená v príbalovom letáku danej látky a lekár túto látku podá, alebo núti rodičov aby podpísali informovaný súhlas s podaním, tak konanie lekára môže byť posudzované nasledovne :
Ak túto látku napriek kontraidikácii podá, môže byť obvinený z ublíženie na zdraví, ak ju iba chce podať napriek kontraidikácii a je o tom záznam, vtedy môže byť obvinený z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu...

Ak lekár núti rodičov pod všelijakými hrozbami (sankcie) podpísať súhlas tak sa vystavuje riziku trestného stíhania za hrubý nátlak, prípadne za vydieranie. Bežná prax je hrubé prekračovanie zákona zo strany lekárov, ľudia sa však tomuto nebránia. 

Je vhodné oznámiť lekárovi a žiadať o tomto oznémení vykonať záznam do zdravotnej dokumentácie :

Podľa Z. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nie je možné zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov a ich oznamovanie iným subjektom bez súhlasu danej osoby alebo jej zákonného zástupcu. Súhlas na rozširovanie osobných údajov (vrátane údajov o zdravotnom stave) o nás a našom dieťati nedávam. Ak aj napriek tomu dôjde k nahláseniu mojich osobných údajov resp. osobných údajov môjho dieťaťa na RÚVZ (meno a adresa sú osobné údaje), tak podľa § 68 ods. 2 Zákona č. 122/2013 Z.z. Osobe, kto neoprávnene nakladá s osobnými údajmi hrozí pokuta od 1.000 € do 80.000 €.


 

Udeľujem súhlas k nekomerčnému šíreniu pôvodného textu s uvedením zdroja https://www.mahatma.sk/ockovanie/

 

 

Jozef Hetényi