Osobné údaje neočkovaného a RÚVZ

 

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a kontrola očkovanosti.

 

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta upravuje zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (linka na aktuálne znenie zákona sa nachádza na konci dokumentu).

§25 priamo ustanovuje, komu je možné sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie. Kontroly očkovania zo strany RUVZ sa týka §25, ods. 1, písm. m), kde je uvedené: „odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.“

§25, ods. 2 „Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1.“

Pracovník príslušného RUVZ teda môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie našich detí, robiť si z nej výpisky a kópie. Deje sa to minimálne raz za rok pri kontrole stavu očkovanosti populácie. Pri takejto kontrole však pracovník RUVZ nie je oprávnený získavať osobné údaje pacientov lekára a ďalej s nimi nakladať. Získava len informácie o počtoch očkovaných a neočkovaných detí vzhľadom na choroby a vek. (Viď vyjadrenie Hlavného hygienika SR na konci dokumentu.)

V prípade, že vám príde list od príslušného RUVZ, že na základe kontroly bol zistený priestupok, odporúčam poslať RUVZ ako odpoveď na tento list žiadosť o poskytnutie nasledovných údajov : protokol z kontroly, kde je uvedený dátum, predmet a zúčastnené osoby spolu s ich podpismi a podpisom pediatra,  doklad o odbornej spôsobilosti  kontrolórov,  súhlas s poskytnutím osobných údajov vás a vášho dieťaťa príslušnému RUVZ.

Žiadosť zašlite doporučene s doručenkou (okrem podacie lístka, ktorý je dôkazom odoslania, budete mať aj doručenku, ktorá je dôkazom, že list na úrade prevzali) a na jej záver určite pracovníkom RUVZ termín, dokedy vám majú dokumenty poslať.

 

Aktuálne znenie zákona č. 576/2004 https://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-zdravotnej-starostlivosti/