Solfeggio frekvencie

   Solfeggio ladenie je neobyčajne dôležité z nasledovných dôvodov :

       X.     Rezonuje s prírodou

       Tieto frekvencie obsahujú prirodzenú matematickú rezonanciu. Podľa vedy o vlnení nazvanej Kymatika, keď nasypete piesok na kovovú platňu a použijete zvuk tónu na rozkmitanie tejto platne, piesok sa začne formovať do určitého vzoru. Ale len pri určitých frekvenciách sa na platni vytvoria veľmi čisté a symetrické vzory. So súčasným postupným zvyšovaním frekvencie sa obrazce vytvorené pieskom začnú meniť a pri určitých špeciálnych tónoch vytvoria čisté krásne formy vzorov, potom opäť zmiznú a znovu sa vytvoria až vo chvíli, keď sa dosiahne ďalší špeciálny tón. Tieto "rezonančné" frekvencie ktoré vytvárajú odlišné, symetrické vzory, sú Solfeggio frekvencie.

       X.     Prináša výhody

       Hudba a zvuk môže byť veľmi silným transformačným nástrojom pre ľudské telo a dušu. Žiaľ, až v posledných rokoch vyšla najavo informácia, že naša novodobá hudobná produkcia bola okradnutá o obrovský potenciál pre liečenie a transformáciu, o mocný starodávny tonálny rozsah známy ako "pôvodné Solfeggio frekvencie".

       Tieto originálne Solfeggio frekvencie, majú schopnosť premeniť život zázračným spôsobom. Zmienky o týchto frekvenciách siahajú do stredoveku, kedy boli súčasťou spevov v gregoriánskych choráloch, počas náboženských obradov v kostoloch v tej dobe. Ale partitúry chorálov záhadne, okolo roku 1050 zmizli a sú pravdepodobne navždy stratené.
       Tieto spevy sa skladajú zo zvláštnych tónov alebo frekvencií, ktoré keď sú spievané v harmónii, a v latinčine, majú obrovskú duchovnú silu pri náboženských obradoch. Kombinácie týchto tónov a latinskej intonácie, mala silu preniknúť hlboko do hlbín podvedomia a silno podporovať liečenie a transformáciu.

       X.     Bolo to skryté, a možno celkom zámerne

       Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov a tieto boli použité na vytvorenie stredovekej hudobnej stupnice. Cirkev tvrdí, že sa stratilo všetkých 152 týchto úžasných stredovekých gregoriánskych chorálov, ale je viac než pravdepodobné, že sú zámerne pod zámkom v útrobách vatikánskych archívov.
       Jeden z týchto spevov obsahujúci Solfeggio frekvencie, známy ako "chválospev na sv. Jána Krstiteľa" sa však záhadným spôsobom objavil na verejnosti a je napísaný tak, že obsahuje všetkých šesť Solfeggio frekvencií.
       Naša moderná hudobná stupnica je mierne mimo rozsah synchronizácie pôvodných Solfeggio frekvencií a komorné „A" 440 Hz, bolo pôvodne, ešte okolo roku 1914, 417 Hz.
       V podstate takmer všetka hudba, ktorú počujeme dnes v médiách alebo sa predáva na hudobných nosičoch v obchodoch, nech už je to rock, jazz, soul alebo klasika, je atonálna a kontraproduktivna v porovnaní s úžasnou transformačnou silou Solfeggio tónov.

       Jedna z Solfeggio frekvencií 528 Hz je známa ako "528 Miracle", pretože ta má pozoruhodnú schopnosť liečiť a opravovať poškodenú DNA v tele a je to presne tá frekvencia, ktorá bola použitá genetikmi pri biochemických procesoch.
       Zmenou pôvodnej Solfeggio stupnice sa výrazne zmenili spevy, teda aj tie spievané v kostoloch a zmenou frekvencií boli ovplyvnené zmeny v koncepčnom myslení, čo malo za následok oslabenie duchovného vplyvu cirkvi.

       X.     Presné Solfeggio frekvencie a ich účinky

       Existuje šesť nasledujúcich Solfeggio frekvencií, ktoré tvoria stredovekú Solfeggio stupnicu použitú v Gregoriánskych choráloch a Sanskritských spevoch. Solmizačné slabiky použité na označenie tónov tejto stupnice sú Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, a sú prevzaté zo stredovekej piesne Ut Quenta Laxis, Gregoriánskeho chorálu napísaného pre sv. Jána Krstiteľa. Počúvanie týchto tónov môže viesť k:

       1. UT queant laxis - 396 Hz - oslobodeniu od viny a strachu
       2. REsonare fibris - 417 Hz - anulovaniu minulých situácií a pomoci pri vytváraní pozitívnych zmien
       3. MIra gestorum - 528 Hz – transformácii, robeniu zázrakov a oprave poškodenej DNA
       4. FAmuli tuorum - 639 Hz - vytváraniu spojení a rozvíjaniu vzťahov
       5. SOLlve polluti - 741 Hz - prebúdzaniu intuície
       6. LAbii reatum - 852 Hz - navráteniu k duchovnému poriadku
           Sancte Iohannes


Ut Queant Laxis.mp3
       Kliknite na tento odkaz a uložte si, alebo vypočujte si túto úžasnú skladbu.

       Pokus o preklad: Aby otroci by mohli hovoriť (hlásať) o zázrakoch Tvojho stvorenia s uvoľnenými (rozšírenými) hlasivkami, umy vinu z našich špinavých pier, sv. Ján.

       "528 cyklov za sekundu, je doslova jadrom tvorivých frekvencií prírody. Je to láska", prehlasuje preslávený lekársky výskumník Dr. Leonard G. Horowitz.
       Tento doktor má podiel na tom, že k existujúcim Solfeggio frekvenciám pribudli ďalšie tri a jedná sa o 174 Hz, 285 Hz, v spodnej časti stupnice, a 925 Hz v hornej časti stupnice a po pridaní sa zo šiestich pôvodných Solfeggio frekvencií, vytvorili tri ideálne trojice 3 x 3 = 9

       X.     Matematicko fyzikálne vzťahy medzi Solfeggio frekvenciami

       Medzi Solfeggio frekvenciami existujú zaujímavé matematicko fyzikálne vzťahy. Rozdiel medzi tromi prvými, druhými a tretími frekvenciami v kruhu je 111 Hz.       174, 417, 741 sú vrcholy trojuholníka, práve tak ako 285, 528, 852, alebo 369, 639, 963.

                    

174+111= 285,                          285+111=396
417+111= 528,                          528+111=639
741+111= 852,                          852+111=963

       X.     Solfeggio frekvencie a Numerológia

       174 Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3        417 Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3        741 Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3
       285 Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6        528 Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6        852 Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6
       396 Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9        639 Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9        963 Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

       Tak ako matematické vzťahy medzi frekvenciami, existujú vzťahy týchto frekvencií aj k životne dôležitým funkciám orgánov tela, až po úroveň DNA.

       Moderná veda až teraz začína zisťovať, čo už pred storočiami múdri muži vedeli a že všetko (vrátane vás), je v konštantnom stave vibrácií. Najviac elementárnemu stavu vibrácií sa blíži zvuk. Všetko má optimálne spektrum vibrácií a tento stav sa nazýva rezonancia. Keď sme v rezonancii, sme v rovnováhe. Jeden zo spôsobov, ako využiť zvuk a liečiť telo, je uvedomiť si, že každý orgán a každá bunka, absorbuje a vydáva zvuk.

       Emócie a mentálne stavy majú svoje rezonančné frekvencie, to je tajomstvo sily spirituálnej hudby a spevu či vhodne nahovorených pasáží. Keď je rezonančný kmitočet aktivovaný dostatočne dlho, telo a myseľ začne rezonovať v rovnakom rytme a je vytvorený pocit zodpovedajúci rezonančnému kmitočtu. Ak ste niekedy boli na veľkom rockovom koncerte, kde je spravidla fenomén rezonancie používaný, podľahnete po určitej chvíli atmosfére vytvorenej hudbou a chováte sa až nepríčetne, čo za normálnych okolností nie je obvyklé. Terapeutické účinky zvukových vĺn sa používajú na preskupenie frekvencií mysle.

       Napríklad, jedna zo Solfeggio frekvencií 528 Hz, sa vzťahuje k výrazu „MI“ a toto označenie je odvodené od "MI-ra gestorum" v latinčine znamená "zázrak". 528 Hz je to presný kmitočet používaný v genetike pri úpravách poškodenej DNA, principiálne je to zásah do štruktúry, na ktorej je založený život!

       X.     Účinok Solfeggio frekvencie na vodu

       V laboratórnych podmienkach boli zmrazované rôzne druhy vody, za pôsobenia Solfeggio frekvencií a pozornosť bola zameraná na vytvorené kryštály. Zistený výsledok bol, že voda má tendenciu vytvárať dobre usporiadané, šesťuholníkové kryštály, ktoré obsahujú minerálne látky v optimálnej rovnováhe. Prírodná voda, vychádzajúca zo zeme, má schopnosť vytvárať kryštalickú štruktúru, ale voda z vodovodu ošetrená umelo pridaním chemikálií, ako je chlór alebo inak znečistená, má túto schopnosť obmedzenú.
       Voda je najviac potrebnou látkou pre život človeka. Všeobecne platí, že 90% alebo viac v embryonálnom stave tela je voda. U kojencov je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospelých. S pribúdajúcimi rokmi obsah vody v tele klesá.
       Je dôležité nie len to, aby požadované množstvo vody telo prijalo, ale aby kvalita a zloženie vody, bolo pre telo na prijateľnej úrovni. Dlhý život je podmienený teda predovšetkým kvalitou vody, ktorú pijeme každý deň. Kvalita sa prejaví podľa toho, aké kryštály voda pri zmrazení vytvára, bez pôsobenia Solfeggio frekvencií a ako sa zmení kryštalická štruktúra a teda i kvalita, pri pôsobení Solfeggio frekvencií.
       Podobnú pôsobnosť majú Solfeggio frekvencie i na vodu obsiahnutú v tele, zlepšujú jej kvalitu a tým aj všetky telesné funkcie a stavy na vode závislé.